Log ind

Produkter     ........max/side


Indkøbskurv


Søg


Filters:

Vilkår og betingelser

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NLO1

For leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 2001 af Hovedorganisationen Dansk Industri, Danmark, Metalliteolli­suuden Keskusliitto Metallindustriens Centralforbund ry., Finland, Teknologi­bedriftenes Landsforening, Norge, samt Sveriges Verkstadsindustrier, Sverige.
 
Anvendelse
1. Disse almindelige leveringsbetingelser finder anvendelse, såfremt parterne skriftligt eller på anden måde har aftalt dem. Gælder leve­ringsbetingelserne for en leverance, skal eventuelle fravigelser ske ved skriftlig aftale mellem parterne.
Når udtrykket "skriftlig(t)" anvendes i disse betingelser, betyder det et dokument underskrevet af begge parter eller brev, telefax, elektronisk post eller andre former, som parterne er blevet enige om.
Produktinformation
2. Oplysninger i produktinformation og prislister er kun bindende i det omfang, aftalen udtrykkeligt henviser til dem.
Tekniske dokumenter og teknisk information
3. Alle tegninger og andre tekniske dokumenter vedrørende materi­ellet eller fremstillingen heraf, som før eller efter aftalens indgåelse over­lades fra den ene part til den anden, tilhører den part, som har udleve­ret dem. Modtagne tegninger, andre tekniske dokumenter eller teknisk information kan ikke uden samtykke fra den anden part anvendes til andet end det, der var formålet med overladelsen. Uden samtykke fra den anden part må det nævnte materiale ikke kopieres, reproduceres, overgives til eller på anden made bringes til tredjemands kundskab.
4. Sælgeren skal senest ved leveringen vederlagsfrit forsyne køberen med et eller et større aftalt antal eksemplarer aftegninger og andre tek­niske dokumenter, som er tilstrækkeligt udførlige til, at køberen kan ud­føre montering, idriftsætning, drift og vedligeholdelse (herunder løben­de reparationer) af alle materiellets dele. Sælgeren har dog ikke pligt til at udlevere tegninger og dokumenter, som ligger til grund for fremstil­ling af materiellet eller reservedele.
Leveringsprøve
5. Såfremt der er aftalt leveringsprøve, skal prøven udføres der, hvor materiellet fremstilles, medmindre et andet sted er aftalt. Såfremt tek­niske krav til prøven ikke er aftalt, skal denne udføres i overensstem­melse med sædvanlig praksis i den pågældende branche i det land, hvori materiellet fremstilles.
6. Sælgeren skal skriftligt underrette køberen om en leveringsprøve i så god tid, at køberen kan være til stede. Såfremt køberen har modtaget en sådan underretning, kan leveringsprøve afholdes, selv om køberen ikke er repræsenteret ved prøven.
Sælgeren skal føre protokol over leveringsprøven. Prøveprotokollen skal sendes til køberen. Prøveprotokollen skal anses for at give en kor­rekt beskrivelse af leveringsprøvens gennemførelse og dennes resultat, medmindre køberen beviser noget andet.
7. Såfremt materiellet ved en leveringsprøve viser sig ikke at være kontraktmæssigt, skal sælgeren så hurtigt som muligt sørge for, at ma­teriellet bringes i overensstemmelse med aftalen. På køberens forlan­gende skal ny leveringsprøve derefter udføres. Var manglen ubetydelig kan ny leveringsprøve dog ikke forlanges.
8. Medmindre anden fordeling er aftalt, bærer sælgeren alle omkost­ninger ved leveringsprøver, som udføres, hvor materiellet fremstilles. Køberen bærer dog alle omkostninger for sine repræsentanter, herunder rejse- og opholdsudgifter, i forbindelse med sådanne leveringsprøver.
Levering
9. Er leveringsklausul aftalt, fortolkes denne i henhold til de ved af­ talens indgåelse gældende INCOTERMS.
Er ingen leveringsklausul særskilt aftalt, anses levering for sket "Ex Works".
 
Leveringstid. Forsinkelse
10. Såfremt parterne i stedet for et bestemt leveringstidspunkt har angivet et tidsrum, inden for hvilket levering skal finde sted, anses det­te tidsrum at løbe fra aftalens indgåelse.
11. Finder sælgeren, at han ikke kan levere i rette tid, eller må for­sinkelse fra hans side anses for sandsynlig, skal han uden ugrundet op­hold give køberen skriftlig meddelelse herom og samtidig angive årsa­gen til forsinkelsen samt så vidt muligt det tidspunkt, da levering påreg­nes at kunne finde sted. Undlader sælgeren at give sådan meddelelse, skal han, uanset bestemmelserne i punkterne 13 og 14, erstatte køberen de merudgifter, denne påføres, og som han ville have undgået, såfremt han havde faet meddelelsen i tide.
12. Forsinkes leveringen som følge af en omstændighed, som i hen­hold til punkt 36 udgør en ansvarsfrihedsgrund eller som følge af en handling eller undladelse fra købers side, herunder sælgerens suspensi­on af aftalens opfyldelse i henhold til punkt 18, forlænges leveringstiden i det omfang, som det efter omstændighederne er rimeligt. Leveringsti­den skal forlænges, selv om årsagen til forsinkelsen indtræffer efter ud­løbet af den oprindeligt aftalte leveringstid.
13. Hvis sælgeren ikke leverer materiellet i rette tid, er køberen be­rettiget til konventionalbod fra den dag, hvor levering skulle have fun­det sted.
Konventionalboden udgør 0,5 pct. af den aftalte købesum for hver hele uge, forsinkelsen varer. Såfremt alene en del af materiellet er forsinket, påregnes konventionalboden af den del af købesummen, der dækker den del af materiellet, som på grund af forsinkelsen ikke kan tages i brug.
Konventionalboden kan ikke overstige 7,5 pet. af dette beregnings­grundlag.
Konventionalboden forfalder til betaling ved skriftligt påkrav fra købe­ren, dog tidligst når materiellet leveres fuldt ud eller eventuelt på det tidspunkt, hvor køberen hæver aftalen i henhold til punkt 14. Køberen fortaber sin ret til konventionalbod, såfremt han ikke har fremsat skrift­ligt krav herom inden 6 måneder efter, at levering skulle have fundet sted.
14. Såfremt køberen er berettiget til maksimal konventionalbod i hen­hold til punkt 13, og materiellet fortsat ikke leveres, kan køberen ved skriftlig meddelelse til sælgeren kræve levering og fastsætte en sidste, rimelig frist, som ikke kan være kortere end 1 uge.
Såfremt sælgeren heller ikke leverer inden for den fastsatte frist, og dette ikke skyldes forhold, som køberen bærer ansvaret for, kan køberen ved skriftlig meddelelse til sælgeren hæve aftalen for så vidt angår den del af materiellet, som ikke kan tages i brug på grund af forsinkelsen.
Køberen har, såfremt han således hæver aftalen, herudover krav på erstatning for det tab, han har lidt ved sælgerens forsinkelse, dersom ta­bet overstiger den maksimale konventionalbod, han har kunnet kræve i henhold til punkt 13. Denne erstatning kan ikke overstige 7,5 pet. af den del af den aftalte købesum, som dækker den del af materiellet, for hvil­ken aftalen hæves.
Køberen har desuden ret til, ved skriftlig meddelelse til sælgeren, at hæve aftalen, såfremt det står klart, at der vil indtræffe en forsinkelse, som efter reglerne i punkt 13 ville give køberen ret til maksimal kon­ventionalbod. Ved en sådan ophævelse har køberen ret til såvel maksi­mal konventionalbod som erstatning i henhold til nærværende punkts tredje stykke.
Bortset fra konventionalbod i henhold til punkt 13 og ophævelse med begrænset erstatning i henhold til punkt 14 er ethvert krav fra køberen i anledning af sælgerens forsinkelse udelukket. Denne begrænsning i sælgerens ansvar gælder ikke, såfremt sælgeren har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed.
15. Finder køberen, at han ikke vil kunne modtage materiellet på den aftalte dag, eller må forsinkelse fra hans side anses som sandsynlig, skal han uden ugrundet ophold give sælgeren skriftlig meddelelse herom og samtidig angive årsagen til forsinkelsen samt så vidt muligt det tids­punkt, da modtagelse påregnes at kunne finde sted.
Undlader køberen at modtage materiellet på den aftalte dag, er han desuagtet forpligtet til at erlægge enhver af levering betinget betaling, som om levering af det pågældende materiel havde fundet sted. Sælge­ren skal sørge for, at materiellet opbevares for køberens regning og risi­ko. På køberens anmodning skal sælgeren forsikre materiellet for købe­rens regning.
16. Medmindre køberens i punkt 15 angivne undladelse skyldes et i punkt 36 nævnt forhold, kan sælgeren skriftligt opfordre køberen til at modtage materiellet inden for en rimelig tid.
Undlader køberen - af årsager som sælgeren ikke bærer ansvaret for - at modtage materiellet indenfor et sådant tidsrum, er sælgeren beret­tiget til ved skriftlig meddelelse til køberen at hæve aftalen for den le­veringsklare del af materiellet, som på grund af køberens undladelse ikke bliver leveret. Sælgeren har da ret til erstatning for den skade, som køberens misligholdelse har påført ham. Erstatningen kan ikke oversti­ge den del af købesummen, der dækker den del af materiellet, som op­hævelsen omfatter.
 
Betaling
17. Medmindre andet er aftalt, skal den aftalte købesum med tillæg af eventuel moms faktureres med en tredjedel ved aftalens indgåelse og med en tredjedel ved sælgerens skriftlige meddelelse om, at den væ­sentlige del af materiellet er rede til levering. Restbeløbet faktureres ved leveringen af materiellet.
Beløbene forfalder til betaling 30 dage efter fakturadato.
18. Betaler køberen ikke til aftalt tid, har sælgeren fra forfaldsdagen
krav på morarente med den rentesats, som gælder i henhold til lovgiv­ning om renter ved forsinket betaling i sælgerens land.
Betaler køber ikke til aftalt tid, har sælgeren desuden ret til, efter at have givet køberen skriftlig meddelelse herom, at suspendere opfyldel­sen af sine kontraktforpligtelser indtil betaling sker.
19. Såfremt køberen ikke efter 3 måneder har betalt det forfaldne be­løb, er sælgeren berettiget til ved skriftlig meddelelse til køberen at hæve aftalen og foruden morarente at kræve erstatning af køberen for det tab, han har lidt. Erstatningen kan ikke overstige den aftalte købesum.
Ejendomsforbehold
20. Materiellet forbliver sælgerens ejendom, indtil betaling er erlagt fuldt ud, i den udstrækning et sådant ejendomsforbehold er gyldigt.
Ansvar for mangler
21. Sælgeren er forpligtet til at afhjælpe alle mangler, som skyldes fejl i konstruktion, materiale eller fremstilling, ved at foretage reparation el­ler udskiftning af materiellet i overensstemmelse med punkterne 23-33 nedenfor.
Sælgerens ansvar omfatter ikke mangler, forårsaget af materiale, som er tilvejebragt af køberen, eller af konstruktioner, der er foreskrevet el­ler specificeret af denne.
22. Sælgerens ansvar omfatter ikke mangler, som skyldes årsager, op­stået efter at risikoen er gået over på køberen. Ansvaret omfatter f.eks. ikke mangler, som opstår som følge af, at de i aftalen forudsatte ar­bejdsforhold ikke er til stede eller af ukorrekt anvendelse af materiellet. Ansvaret omfatter heller ikke mangler, der skyldes mangelfuld vedlige­holdelse, urigtig montering foretaget af køberen, ændringer foretaget uden sælgerens skriftlige samtykke eller reparationer, som køberen har udført på fejlagtig måde. Endelig omfatter ansvaret ikke normal slitage og forringelser.
23. Sælgerens ansvar omfatter kun mangler, som viser sig inden et år fra den dag, materiellet blev leveret. Anvendes materiellet mere inten­sivt, end det er aftalt, forkortes denne periode forholdsmæssigt.
24. For dele, som er udskiftet eller repareret ifølge punkt 21, påtager sælgeren sig de samme forpligtelser, som gælder for det oprindelige ma­teriel i et tidsrum af et år. For materiellets øvrige dele forlænges den i punkt 23 nævnte periode kun med det tidsrum, materiellet ikke har kun­net anvendes som følge af mangler, som sælgeren har ansvaret for.
25. Køberen skal give skriftlig meddelelse om en mangel til sælgeren uden ugrundet ophold, efter at manglen har vist sig, og i intet tilfælde senere end 2 uger efter, at fristen i punkt 23, jf. punkt 24, er udløbet. Meddelelsen skal indeholde en beskrivelse af, hvorledes manglen ytrer sig. Såfremt køberen ikke giver sælgeren skriftlig meddelelse om en man­gel inden for de frister, som er angivet ovenfor, fortaber køberen retten til at fremsætte krav i anledning af manglen.
Såfremt der er grund til at antage, at manglen kan medføre risiko for skade, skal sådan meddelelse gives straks. Gives meddelelsen ikke straks, fortaber køberen retten til at fremsætte krav i anledning af skade, som indtræder, og som ville være undgået, såfremt sådan meddelelse var ble­vet givet.
26. Efter at have modtaget skriftlig meddelelse fra køberen i henhold til punkt 25 skal sælgeren afhjælpe manglen uden ugrundet ophold. Afhjælpning indenfor denne frist skal finde sted på et sådant tidspunkt, at køberens virksomhed ikke forstyrres i unødigt omfang.
Sælgeren skal selv bære omkostningerne herved i henhold til be­stemmelserne i punkterne 21-32.
Reparationen foretages hos køberen, medmindre sælgeren finder det hensigtsmæssigt, at den mangelfulde del eller eventuelt materiellet re­turneres, således at sælgeren kan foretage reparation eller udskiftning hos sig selv.
Kræver demontering og montering af delen speciel fagkundskab, er sælgeren forpligtet til at foretage sådan demontering og montering. Er en sådan speciel fagkundskab unødvendig, er sælgerens forpligtelse ved­rørende den mangelfulde del opfyldt, når han har leveret en tilbørligt re­pareret eller udskiftet del til køberen.
27. Såfremt køberen har afgivet en sådan meddelelse, som nævnt i punkt 25, og det viser sig, at der ikke foreligger nogen mangel, som sælgeren bærer ansvaret for, har sælgeren ret til godtgørelse for det arbej­de og de omkostninger, reklamationen har påført ham.
28. Såfremt afhjælpning af manglen medfører indgreb i andet end materiellet, påhviler arbejdet og omkostningerne herved køberen.
29. Enhver forsendelse i forbindelse med reparation eller udskiftning skal ske for sælgerens regning og risiko.
Køberen skal følge sælgerens instruktioner om forsendelsesmåde.
30. Køberen skal bære de meromkostninger, som sælgeren påføres ved afhjælpning af mangler som følge af, at materiellet befinder sig på et an­det sted end det i aftalen angivne bestemmelsessted eller - hvis et sådant ikke er angivet - leveringsstedet.
31. Mangelfulde dele, som udskiftes i henhold til punkt 21, stilles til sælgerens disposition og bliver hans ejendom.
32. Såfremt sælgeren ikke inden rimelig tid opfylder sine forpligtel­ser i henhold til punkt 26, kan køberen skriftligt give sælgeren en sid­ste frist for opfyldelse. Er forpligtelserne ikke opfyldt inden udløbet af den fastsatte frist, kan køberen efter eget valg:
a) lade udføre de reparationer, som er nødvendige, og/eller få frem­stillet nye dele for sælgerens regning og risiko forudsat, at han gør dette på en fornuftig og rimelig måde,
eller
b) kræve forholdsmæssigt afslag, dog højst 15 pct. af den aftalte kø­besum.
Såfremt manglen er væsentlig, kan køberen i stedet hæve aftalen ved skriftlig meddelelse til sælgeren. Køberen har også ret til således at hæve aftalen, såfremt manglen efter tiltag som nævnt under a) fortsat er væ­sentlig. Køberen kan ved ophævelse kræve erstatning for sit tab, dog højst 15 pct. af den aftalte købesum.
33. Uanset bestemmelserne i punkterne 21-32 gælder sælgerens man­gelsansvar ikke for nogen del af materiellet ud over 2 år fra den i punkt 23 nævnte periodes begyndelse.
34. Sælgeren har intet ansvar for mangler ud over det i punkterne 21-­33 foreskrevne. Dette gælder ethvert tab, manglen måtte forårsage, her­under driftstab, tabt fortjeneste og andre økonomiske konsekvenstab. Denne begrænsning i sælgerens ansvar gælder ikke, dersom han har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed.
Ansvar for tingskade, forvoldt af materiellet (produktansvar)
35. Køberen skal holde sælgeren skadesløs i den udstrækning, sælge­ren pålægges ansvar overfor tredjemand for sådan skade og sådant tab, som sælgeren efter dette punkts andet og tredje stykke ikke er ansvar­lig for overfor køberen.
Sælgeren er ikke ansvarlig for skade, forvoldt af materiellet:
       a) på fast ejendom eller løsøre, eller for følgerne af sådan skade, som indtræder, medens materiellet er i køberens besiddelse,
       b) på produkter, der er fremstillet af køberen, eller på produkter, hvori disse indgår.
De nævnte begrænsninger i sælgerens ansvar gælder ikke, hvis han har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed.
Hvis tredjemand fremsætter krav mod sælger eller køber om erstat­ning for skade eller tab som omhandlet under dette punkt, skal den an­den part straks underrettes skriftligt herom.
Sælger og køber er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade eller et tab, som påstås forårsa­get af materiellet. Det indbyrdes forhold mellem køber og sælger skal dog altid afgøres ved voldgift i henhold til punkt 39.
Ansvarsfrihed (force majeure)
36. Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, såfremt de for­hindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimeligt byrdefuld: ar­bejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er her­re over, såsom brand, krig, mobilisering eller militærindkaldelser af til­svarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, handels- og valutare­striktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsin­kelse af leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de i det­te punkt nævnte omstændigheder.
Omstændigheder, som nævnt, medfører kun ansvarsfrihed, såfremt deres indflydelse på aftalens opfyldelse ikke kunne forudses ved ind­gåelsen af aftalen.
37. Det påhviler den part, der ønsker at påberåbe sig nogen ansvars­frihedsgrund, som nævnt i punkt 36, ufortøvet, skriftligt at underrette den anden part om dens opståen og ophør.
Ved force majeure hos køberen skal denne dække de omkostninger, sælgeren pådrager sig for at sikre og beskytte materiellet.
38. Uanset hvad der i øvrigt følger af disse almindelige leveringsbe­tingelser, kan enhver af parterne hæve aftalen ved skriftlig meddelelse til den anden part, såfremt aftalens opfyldelse vil blive hindret i mere end 6 måneder af en begivenhed, som nævnt i punkt 36.
Tvister. Lovvalg
39. Tvistigheder i anledning af aftalen og alt, som har sammenhæng hermed, kan ikke underkastes domstolenes prøvelse, men skal afgøres ved voldgift i overensstemmelse med de lovregler om voldgift, som gæl­der i sælgerens land.
40. Alle retsspørgsmål, der måtte opstå i anledning af aftalen, skal be­dømmes efter loven i sælgerens land.
 
Mangler/Returnering
Ved mangler skal køber senest 14 dage efter modtagelse skriftligt reklamere over for Thiim A/S.
Varer solgt af Thiim A/S tages kun retur efter forudgående aftale og efter tildeling af et returvarenummer. Returvarer må ikke være beskadiget eller have været anvendt, og emballagen skal være intakt. Kun varer der på returneringstidspunktet er normale lagervarer - ikke skaffevarer - tages retur. For alle returvarer beregnes et gebyr på min. 15 % af den fakturerede pris eller minimum DKK 100 pr. returneret varelinje. Et eventuelt forhåndstilbud om kreditering er ikke bindende før den returnerede vare er modtaget og inspiceret. Varer der er returneret uden returnummer eller under falske forudsætninger, kan enten afhentes på vores lager i op til én måned efter ankomst, eller efter aftale blive returneret til kunden for dennes regning. Kreditnota med en værdi på under DKK 250,- vil ikke blive udstedt.
Thiim A/S     -     Transformervej 31     -     2860 Søborg     -     Danmark     -     Telefon: 4485 8000     -     Fax: 4485 8005     -     CVR: DK34649510     -      thiim@thiim.com

Visa Dankort Master Card JCB American Express